Vietnam Private Sector - Kinh tế Tư nhân Việt Nam

Vietnam Private Sector - Productivity and Prosperity

The private sector has been a key contributor to Viet Nam’s economic growth in recent years. In 2017, the Resolution of the 5th plenum of the 12th Party Central Committee was issued, affirming the need to promote the private sector to be the driving force of Vietnam’s socialist-oriented market economy. The study “Vietnam Private Sector – Productivity and Prosperity” is implemented with an aim to give an overview of the private sector in Vietnam, its achievements and the constraints, challenges, and opportunities facing the sector. The study is implemented with support by the Mekong Business Initiative (MBI).

Please click here or visit the Resource Centre of website for the report in English and Vietnamese.

Kinh tế Tư nhân Việt Nam - Năng suất và Thịnh Vượng 

Khu vực kinh tế tư nhân là nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành, khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nghiên cứu "Kinh tế Tư nhân Việt Nam - Năng suất và Thịnh vượng" được thực hiện với mục đích đưa ra cái nhìn tổng quan về kinh tế tư nhận Việt Nam hiện nay, các thành tựu mà khu vực này đạt được, những hạn chế, thách thức và cơ hội của khu vực kinh tế tư nhân. Nghiên cứu được thực hiện với sự hỗ trợ của Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong (MBI).

Xin hãy nhấp chuột vào đây hoăc tra khảo tại mục Resource Centre của trang web này để tải xuống báo cáo bằng Tiếng Việt Tiếng Anh.

 

Other news