Recruitment/ Tuyển dụng

Economica Vietnam  is looking for qualified candidates  for the position of Economic Analyst to be based in Hanoi.  For details about the job description, qualification, recruitment timeline, etc. please click on the sub-heading of the RECRUITMENT/ TUYỂN DỤNG topic of the firm’s website, or click here.

Economica Vietnam hiện đang tuyển dụng cho vị trí Chuyên viên Phân tích Kinh tế tại Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết về vị trí công việc này, các yêu cầu đối với vị trí công việc, thời gian nộp hồ sơ, xin hãy tham khảo ở tiểu mục của phần RECRUITMENT/ TUYỂN DỤNG, hoặc click vào đây.


Đồng thời, Economica Vietnam hiện đang tìm kiếm các chuyên gia cho các vị trí Chuyên gia Tư vấn Ngắn hạn (Short-Term Consultants - STC) cho các dự án về nghiên cứu kinh tế, phân tích chính sách, điều tra, khảo sát, nâng cao năng lực. Chi tiết xin hãy click vào đây.